2017.05.05. | Önkormányzati hírek

Értékesítési (nyilvános árverési) hirdetmény

A tulajdonos, Alapító, Pannonhalma Város Önkormányzata a Képviselő-testületének 64/2017.(V.03.) számú határozata alapján az alábbi értékesítési (nyilvános árverési) hirdetményt teszi közzé a Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 08-09-017344, adószám: 20368335-2-08, stat. szj.: 20368335-9499-572-08, korábban: „PANNONHALMI KULTÚRÁÉRT ÉS SPORTÉRT” Szolgáltató Kht.) székhely: 9090 Pannonhalma, Árpád u. 2. A.ép.:
 

 


1.) Az értékesítő neve, székhelye: Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 9090 Pannonhalma, Árpád u. 2. A.ép

2.) Az eljárás célja: a Kft. tulajdonában álló kábelTV hálózat legmagasabb áron történő értékesítése

3.) Az eljárás jellege:  nyilvános árverés (licit), országos

4.) Az értékesítés tárgya:  Pannonhalma Város területén létrehozott, és jelenleg a FALU-TV Kft. által üzemeltetett kábeltelevízió hálózat ; nettó kikiáltási ár: 8.000.000,- Ft, azaz nyolcmillió forint. A vételárat áfa-fizetési kötelezettség terheli.

Terhek:

Az árverési vevőnek el kell számolnia FALU-TV Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg. 08-09-009468, adószám: 12623103-2-08, 12623103-6110-113-08, székhely: 9021 Győr, Árpád u. 14.) az elmúlt 15 éves időszakban történt fejlesztés ellenértékét, és azt 15. napon belül hiánytalanul meg kell fizetnie nevezett társaság felé. Ennek összege biztosan meghaladja a 30.000.000,- Ft-ot.

 

A hálózat állaga, megtekintés

A hálózatról információt, műszaki adatokat a FALU-TV Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ad meg, térítési díj ellenében.

 

Szerződéskötési kötelezettség, szerződéses feltételek:

Az árverést követő 15. napon belül az adásvételi szerződést a vevő köteles megkötni. A szerződéskötésre az eladó kijelöli Dr. Baros Attila 9022 Győr, Bisinger stny. 4. sz. alatti ügyvédet. A szerződéskötési díj 220.000,- + áfa.

Az adásvétellel kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj, a vagyonszerzési illeték, és a szerződéskötési ügyvédi költség a vevőt terheli.

A teljes vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül köteles a vevő megfizetni, de vételár 50%-át az árveréstől számított 30 napon belül fizeti meg a vevő.

8 napot meghaladó fizetési késedelem esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni, és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele, hogy a vevő bemutassa a FALU-TV Kft. teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, hogy az eladóval vagy Pannonhalma Város Önkormányzatával szemben a kábeltv hálózat kapcsán a FALU-TV Kft.-nek sem vagyonjogi, sem más követelése nincsen.

A szerződésben győri kizárólagos bírósági illetékességi kikötés kerül meghatározásra.

A vevőnek vállalnia kell, hogy a kiírás mellékletében szereplő, Pannonhalma Város területén a jelen kiírás 1. srsz-ú mellékletét képező intézményeknek térítési díj nélkül biztosítja 20 éves időtartamra a kábeltelevízió és internet-szolgáltatást. A televízió vonatkozásban a legmagasabb kategóriájú csomag, internet vonatkozásában pedig a legnagyobb átviteli sebességű korlátlan adatforgalmat kell érteni a szolgáltatás alatt.

A szerződés-tervezet a jelen kiírás 2. sz-ú melléklete.

Meghiúsulási kötbér: a vételár 10%-a.

Amennyiben a vevőnek felróható okból hiúsul meg az adásvétel, úgy az eladót megilleti a meghiúsulási kötbér, amelyen felüli kárát az eladó követelheti. A vevő követeléseibe az eladó a kötbért beszámítani jogosult.

Bánatpénz: a kikiáltási ár 10%-a.

Amennyiben a vevő nem köti meg a meghatározott határidőben az adásvételi szerződést neki felróható, vagy érdekkörébe felmerülő okból, azt a felek végleges elállásnak tekintik, amely esetén eladót bánatpénz illeti meg.

Az árverés helye: Pannonhalma Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., emeleti díszterem,

Az árverés időpontja                Bánatpénz

1.

2017. május 22. 10:00 óra

800.000,- Ft

 

Az árverésen az vehet részt, aki ezen hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett az adott ingatlan vonatkozásában és írásban, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozott arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral, és igazolja, hogy annak 10%-át letétbe helyezte.

A letétbehelyezés történhet ügyvédi vagy közjegyzői letétbehelyezéssel. Az Önkormányzat letétet nem kezel.

A letétről a letéteményes letéti igazolását, és a letéti szerződést eredetben át kell adni a jelentkezéssel egyidejűleg. A letéti nyilatkozatban és a letéti szerződésben szerepelnie kell, hogy csak nyertes ajánlattétel esetén a letett összeget csak az eladó rendelkezései szerint fizeti ki a letétből a letéteményes.

 

A jelentkezés:

Az árverésre legkésőbb 2017. május 18. napjáig hivatalos félfogadási időben Pannonhalma Város Jegyzőjénél vagy Aljegyzőjénél lehet az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, és a letéttel kapcsolatos okiratok átadásával.

Az árverésen át kell adni a természetes személy személyazonosítására alkalmas érvényes fényképes igazolványát, lakcímkártyáját, adóazonosító jelét tartalmazó igazolványát, a jogi személy törvényes képviselőjének aláírási címpéldányát vagy hiteles cégaláírás-mintáját, és az aznapi tárolt cégkivonatot.

Meghatalmazott csak ügyvédi vagy közjegyzői meghatalmazásba foglalt meghatalmazással járhat el az ügyben.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást – akár indoklás nélkül is – megszakítsa az árverési licit megkezdése előtt bármikor és az eljárást eredménytelennek minősítse.

Ezzel kapcsolatban a résztvevőknek kártérítési vagy kártalanítási igénye nem lehet.

A kiíró kizárja felelősséget azért az esetért, ha az árverési vevő nem tud megállapodást kötni a FALU-TV Kft.-vel, illetve ha a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatot nem tudja vevő beszerezni, ez utóbbit a vevő érdekkörében felmerülő meghiúsulási oknak tekinti a kiíró.

 

Pannonhalma, 2017. május 05.

Pannonhalma Várásfejlesztő

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Dr. Török Péter ügyvezető

 

A hirdetmény letölthető itt.

 

 

Értékesítési (nyilvános árverési) hirdetmény
Oszd meg másokkal is!