2018.03.21. | Intézményi hírek

Közlemény - az óvodai beiratkozásról a 2018/2019-es tanévre

  HIRDETMÉNY Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde intézménybe a következő időpontokban történik:
 

2018. április 25-én (szerdán) 08.00 - 17.00 óráig,
2018. április 26-án (csütörtökön) 08.00 - 16.00 óráig.


Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2018. április 26.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az a pannonhalmi szülő, aki más óvodába szeretné vinni gyermekét, önkormányzati hozzájáruló nyilatkozat kiadását kérheti a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2018. április 26.) követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartónak (Pannonhalma Város Önkormányzat Jegyzőjéhez) címezve, melyet az óvoda vezetőjénél kell leadni.

Pannonhalma, 2018. március 22.


Kovács Szabolcs
Pannonhalma Város Jegyzője

Közlemény - az óvodai beiratkozásról a 2018/2019-es tanévre
Oszd meg másokkal is!