2021.04.08. | Önkormányzati hírek

Óvodai beiratkozás 2021/2022

Közlemény óvodai beiratkozással kapcsolatban a 2021/2022-es nevelési évre.
 

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

Pannonhalma városában

a következő időpontokban történik:

 

2021. április 21-én (szerdán) 08.00 - 16.00 óráig,

2021. április 22-én (csütörtökön) 08.00 - 16.00 óráig.

 

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik

2021. augusztus 31-ig betöltik

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket

(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének

utolsó határnapját (2021. április 28.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni

az Oktatási Hivatalt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv (Járási Kormányhivatal) a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A jelentkezéshez szükséges iratok

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

-a gyermek TAJ kártyája

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).

 

A jelentkezés módja

/a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló

19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján/

  •  a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában, a járványügyi szempontok figyelembevételével (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni),
  •  a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül elektronikusan, az óvoda e-mail címére eljuttatott kitöltött szándéknyilatkozattal (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor).

 

Óvodánk e-mail címe: pannonhalma.ovoda@gmail.com

Óvodánk honlapjának címe: Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde - G-Portál (gportal.hu), melyen megtalálható az elektronikus jelentkezéshez szükséges szándéknyilatkozat

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt

 utolsó határnapot (2021. április 22.) követő 30. nap.

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve, melyben ő jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Győr, 2021. március 1.

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT LETÖLTÉSE AZ ÓVODAI JELENTKEZÉSHEZ A 2021-2022. NEVELÉSI ÉVRE: nyilatkozat.

Oszd meg másokkal is!