2018.05.23. | Intézményi hírek

Pannonhalma Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Pannonhalma Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 08.01-2023.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

I>lletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67 § -ban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
•         pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
•         Büntetlen előélet
•         Cselekvőképesség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot
•         részletes szakmai önéletrajzot
•         végzettséget igazoló okiratok másolatát
•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát
•         a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
•         nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok
•         nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Szabolcs jegyző nyújt, a 0696/554-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Pannonhalma Város Önkormányzat címére történő megküldésével (9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PPH/1561/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírt véleményezési határidő lejártát követően, rendkívüli ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határ>ideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Pannonhalma Város honlapja www.pannonhalma.hu - 2018. május 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pannonhalma.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pannonhalma Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Oszd meg másokkal is!